IV POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČENJE ČLANOVA UDRUŽENJA


Član 12.


Svojstvo člana Udruženja može steći svako fizičko ili pravno lice, državljanin Bosne i
Hercegovine, kao i strano lice ako prihvataju ciljeve i uslove predviđene Statutom
Udruženja, činom potpisivanja pristupnice i plaćanja godišnje članarine za Udruženje na
principu dobrovoljnosti, pod uvjetima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.
Članovi Udruženja mogu biti: stalni, pridruženi i počasni. Iznos i kategorija članarine za
se definiše posebnom odlukom Skupštine Udruženja, a ista se vodi u periodu od 01.01.
do 31.12. tekuće godine. Ukoliko se novi član primi u toku godine, naplaćuje mu se dio
iznosa članarine prema broju preostalih dana do 31.12. tekuće godine.
Osnivači Udruženja stiču svojstvo stalnog člana Udruženja danom registracije i ne
podliježu obavezi plaćanja godišnje članarine.
O prijemu novih članova u stalno članstvo u tekućoj godini, Skupština Udruženja odlučuje
2/3 većinom prisutnih, uz obavezu istih za plaćanje godišnje članarine u za to
predviđenom iznosu definisanom posebnom odlukom.
O proglašenju počasnih članova u tekućoj godini, Skupština odlučuje 2/3 većinom
prisutnih, s tim da počasni članovi ne podliježu obavezi plaćanja godišnje članarine.
Udruženje vodi evidenciju svih članova u elektronskoj formi koja sadrži: ime i prezime,
JMBG, odnosno naziv člana udruženja sa adresom prebivališta, odnosno sjedišta; datum
pristupanja; tip članstva i trajanje članstva.
Članovi Udruženja ne mogu biti lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane
javnog istupanja, lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela
ugrožavanja osnovnih ljudskih prava, kao i za krivična djela preuzeta po osnovu
međunarodnih konvencija, lica kojima je izricana kazna isključenja ili neka disciplinska
mjera kod drugih Udruženja i organizacija, lica koja svojim lošim odnosom prema ostalim
članovima narušavaju jedinstvo Udruženja.


Član 13.
Članstvo u Udruženju je dobrovoljno, pod uvjetima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.


Član 14.
U slučaju izuzetnih zasluga donatorima i članovima Udruženja može se dodijeliti
priznanje Udruženja. Odluku o tome donosi Skupština Udruženja, a pismeno priznanje
potpisuje Predsjednik Udruženja.
Članovima Udruženja može se odrediti i finansijska naknada za troškove koji su nastali u
obavljanju djelatnosti Udruženja. Visinu naknade određuje Skupština posebnom odlukom
u skladu sa finansijskim mogućnostima Udruženja.


Član 15.
Prava, dužnosti i odgovornosti članova Udruženja su:
• učestvovati u radu, aktivnostima, organizaciji događaja i promociji Udruženja;
• učestvovati u naučno istraživačkim projektima i publikovanju rezultata istih;
• pridržavati se ovog Statuta, odluka, zaključaka i preporuka organa Udruženja;
• plaćati članarinu; zalagati se za namicanje sredstava za programe Udruženja;
• paziti i čuvati ugled Udruženja;
• primati obavijesti o radu Udruženja i ostale informacije;
• poštovati etička pravila u međusobnim odnosima članova;
• stalni članovi jedini mogu birati organe Udruženja i da budu birani u iste;
• stalni članovi jedini mogu davati primjedbe, prijedloge i sugestije za rad Udruženja;


Član 16.
Članstvo u Udruženju prestaje:
• dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja,
• isključivanjem zbog teže povrede pravila Udruženja,
• povredom odredaba statuta,
• usljed duže neopravdane pasivnosti u radu Udruženja,
• ne plaćanjem članarine,
• prestankom rada Udruženja.


Član 17.
Svaki član Udruženja može istupiti iz Udruženja na osnovu pismene izjave o istupanju,
koju dostavlja Skupštini Udruženja.
Kao dan prestanka članstva u Udruženju smatra se datum prijema izjave o istupanju.


Član 18.
Član Udruženja, koji grubo krši Statut Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema
Udruženju ili svojim postupcima nanosi štetu Udruženju ili narušava ugled Udruženja,
može biti isključen iz Udruženja.
Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja mora biti pismeno obaviješten o
prijedlogu za isključenje, kao i o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.
Odluku o prestanku svojstva člana Udruženja donosi Predsjednik udruženja.
Član koji je nezadovoljan odlukom iz prethodnog stava može uložiti prigovor Skupštini
Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti.
Odluka Skupštine Udruženja po žalbi je konačna.

Translate / Prevedi »