2. ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024

2. ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024

Event details

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
Pritupna clanarina (kotizacija) za 2. ARTES konferenciju
100.00KM
One time registration allowed for this ticket
0KM
KM0

Za uplate iz Bosne i Hercegovine, bankovni račun: 1610000256880067 kod Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina. Svrha uplate: Uplata pristupne članarine za 2. ARTES konferenciju na ime (upišite vaše ime i prezime) za prisustvo konferenciji Korisnik: Udruženje za istraživanje, tehnologiju, edukaciju i nauku – ARTES Salke Lagumdžije broj 5, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina ID broj: 4202742470004

Back to details
Thank you Kindly

2. ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024

Džemala Bijedica 169A, 71000 Sarajevo

All Day
8. Juna 2024.

000000

Udruženje ARTES

(+387) 060 302 44 52

info@artesbh.org

https://www.artesbh.org/

Organizer's other events

2. ARTES konferencija o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024

Džemala Bijedica 169A, 71000 Sarajevo

All Day
8. Juna 2024.

Ulaznicu je potrebno pokazati na ulazu u salu u elektronskom ili printanom formatu.

PRINT

Nakon uspješno održane prve ARTES konferencije 2022 godine, pozivamo vas na „2. ARTES konferenciju o biodiverzitetu, divljim i egzotičnim životinjama 2024” sa međunarodnim učešćem, koja će se održati u subotu, 08. juna 2024. godine, u hotelu „Ibis Styles“, Džemala Bijedića, 169A, Sarajevo.

Konferencija je namijenjena  predstavnicima akademske zajednice, studentima, organizacijama civilnoga društva te drugim akterima čije je djelovanje ili interes usmjeren prema postizanju održivog razvoja i izazovima koji se nalaze pred čovječanstvom.  Mnoga rješenja za klimu, zdravstvena pitanja, sigurnost hrane i vode, temelje se na biološkoj raznolikosti. Ljudske aktivnosti su te koje uništavaju prirodu i vode ka istrebljenju biljnih i životinjskih vrsta.

U okviru konferencije održat će se i predavanje o terapijskom djelovanju životinja na psihofizičko zdravlje djece i mladih. Djeca i adolescenti koji su uz psihoterapiju bili uključeni i u terapiju uz pomoć životinje postižu značajno više rezultate na ljestvicama vitalnosti, i unutarnje emocionalne ravnoteže. Uključivanje terapijskih životinja u psihoterapijski rad s djecom i adolescentima olakšava djelovanje terapijskih mehanizama i ubrzava njihov oporavak.

Konferencija je rezultat prethodno uspješno realizovanih niza projekata, konferencija, naučno stručnih skupova sa izložbom životinja, okruglih stolova, a kojeg provodi Udruženje za istraživanje, tehnologiju, edukaciju i nauku ARTES uz podršku Univerziteta u Sarajevu, Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i ostalih sponzora i donatora.

TEME:

• Biodiverzitet u svjetlu klimatskih promjena

• Divlje i egzotične životinje na ivici opstanka

• Ergoterapija i njen utjecaj na mentalno zdravlje mladih


Ismar LUTVIKADIĆ, DVM, MSc Spec, PhD
ACVAA/ECVAA Resident
Associate Specialist

Ismar Lutvikadić, rođen je u Sarajevu 9.5.1986. godine. Diplomirao na Veterinarskom fakultetu, Univeziteta u Sarajevu 2012., stekao zvanje univerzitetskog specijaliste veterinarske medicine 2019., te doktora nauka veterinarske medicine 2022. godine. Kroz svoje anesteziološko iskustvo stečeno, primarno, na Klinici za hirurgiju sa anestezijom i reanimacijom, interesovanje u ovom polju pokazao je i kroz specijalistički, odnosno, doktorski studij. Dodatno anesteziološko iskustvo stekao je u Bolnici za male životinje u Sloveniji.

Trenutno obnaša funkciju dvostrukog specijaliste (ACVAA i ECVAA) u anesteziologiji na Univerzitetu u Pensilvaniji, SAD.

Kao učesnik i predavač prisustvovao je na nekoliko različitih skupova, a ambiciju za istraživanjem pokazuje kroz, trenutno, objavljana 22 rada, 3 knjige i jedno poglavlje internacionalne knjige.


Prof. dr. Mersudin Avdibegović
Univerzitet u Sarajevu – Šumarski fakultet

Mersudin Avdibegović je redovni profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (naučna oblast: Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila). Studirao je, magistrirao i doktorirao na Šumarskom fakultetu u Sarajevu. Pohađao je postdplomske studije u organizaciji Norwegian School of management BI/University of Oslo i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Predstavnik je BiH u Međunarodnom Vijeću IUFRO-a. Bio je član MEP IPBES-a, kopredsjedavajući IPBES Radne grupe za političke instrumente i metodologije i nacionalni predstavnik u COST Domen Komitetu “Forest Products and Services“. Predstavlja BiH u FAO grupi “Management of Mountain Watersheds“ i grupi “Forest Pedagogics“ (Forest Communication Network). Kopredsjedavajući je projekta Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u BiH. Član je Stručnog savjeta za davanje uputstava o postupanju sa velikim zvjerima federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Područja naučnog interesiranja: domaća i međunarodna šumarska politika, menadžment u šumarstvu, procjena stanja prirode i biodiverziteta, okolišna legislativa, održivi razvoj, participacija i rješavanje konflikata u vezi prirodnih resursa, interakcija između čovjeka i prirode, upravljanje zaštićenim područjima i ekoturizam, politički, ekonomski i pravni aspekti lovne privrede.

Naučni opus: 3 knjige, 1 univerzitetski udžbenik, 2 naučne monografije, 3 poglavlja u međunarodnim monografijama i više od 200 naučnih i stručnih radova (Google Scholar: citati 897, h-index 15, i10-index 21).


izv. prof. dr. sc. Ana Shek VUGROVEČKI dr. vet. med.
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ana Shek Vugrovečki izvanredna je profesorica na Zavodu za fiziologiju i radiobiologiju, Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Sudjeluje u izvođenju dva obavezna i nekoliko izbornih predmeta na hrvatskom i engleskom jeziku.

Tijekom znanstvenoistraživačkog rada surađivala je u realizaciji ukupno šest  projekata, te jednom tehnologijsko istraživačko-razvojnom projektu.

Do sada je kao autor ili koautor objavila 95 bibliografskih jedinica i dvije sveučilišne knjige te bila sudionica mnogih međunarodnih i domaćih skupova. Za timski znanstvenoistraživački rad dobitnica je pet nagrada i priznanja za istraživanja i  inovaciju (AgroArca 2014., 2015., 2019., 2021. i 2022. godine).

Egzotične životinje, a posebno stres i bol u gmazova, područje su njenog posebnog interesa i ljubavi.


Prof.dr. Pamela BEJDIĆ
Univerzitet u Sarajevu – Veterinarski fakultet

Pamela Bejdić je vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskog fakulteta, Oblast Temeljne nauke veterinarske medicine. Diplomirala na matičnom fakultetu 2005. godine., gdje od 2006. goine je angažovana kao nastavnik na predmetima Anatomija domaćih životinja I i II. Magistrirala je 2011. godine, a potom 2016. i doktorirala. Kroz čitavu svoju akademsku karijeru posvećena je nastavom procesu i edukaciji studenata veterinarske medicine.

Također, kao istraživač posvećena je razvoju novih, alternativnih metoda i tehnologija vezanih za dobrobiti životinja namjenjenih u veterinarskoj medicinskoj edukaciji.

Aktivno učestvuje istraživanju iz oblasti komparativne morfologije, kao i razvoju novih metoda namjenjenih prvestveno edukaciji studenta. Autor je tri univerzitetska udžbenika, te više od 60 naučnih i stručnih radova objavljenih u različitim naučnim časopisima i publikacijama. Učesnik je na brojnim naučnim i stručnim skupovima, kongresima, simpozijumima, seminarima u zemlji i inozemstvu. Kao istraživač angažovana je i na nekoliko domaći i međunaronih projekata, gdje je kao voditelj jednog od projekata dobitnik i prestižne nagrade Lush Prize 2022.


izv. prof. dr. sc. Tomislav GOMERČIĆ dr. vet. med.
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tomislav Gomerčić izvanredni je profesor na Zavodu za biologiju, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Područje naučnog djelovanja: biologija, patologija, populacijska i konzervacijska genetika, zaštita i upravljanje velikih zvijeri i morskih sisavaca.

Autor ili koautor sam na 21 naučnom članku vezanih za velike zvijeri objavljenom u naučnim časopisima.


izv. prof. dr. sc. Magda SINDIČIĆ dr. vet. med.
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Magda Sindičić diplomirala je i doktorirala na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na istom fakultetu, na Zavodu za lovstvo i divlje životinje, radi kao izvanredna profesorica. Znanstvenu i stručnu karijeru je posvetila veterinarskoj medicini i ekologiji kopnenih sisavaca, prvenstveno zaštiti i upravljanju velikih zvijeri.

Sudjelovala je u provedbi više od 30 nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata, a posljednjih 7 godina je vodila provedbu međunarodnog projekta „Preventing the extinction of the Dinaric-SE Alpine lynx population through reinforcement and long-term conservation” (LIFE16 NAT/SI/000634) u Hrvatskoj.Cilj projekta je bio zaustavljanje izumiranja risa u Dinaridima i jugoistočnim Alpama, što je i postignuto naseljavanjem 18 risova iz Karpata.

Autorica je više od 60 znanstvenih radova te više od 60 stručnih radova.


Irindi ÇITAKU, LMV, MSc, Pg (Exotic animals)
Centro Veterinario Mexico, Mexico City, Mexico

ASSOCIATE VETERINARIAN IN THE AREA OF NEW COMPANION ANIMALS AT CENTRO VETERINARIO MÉXICO (CVM).

Dr. Çitaku  studirao je veterinarsku medicinu na Univerzitetu u Tirani, Albanija, gdje je stekao zvanje magistra nauka. 2018. preselio se u Meksiko Siti kako bi sarađivao u razvoju obrazovnih programa Meksičkog instituta za divlje životinje i kućne ljubimce (IMFAC, S.C.). Godine 2021. formirao je grupu profesionalaca koji čine Nacionalni koledž veterinarskih doktora zootehnike (COMEFAC. A.C.) u Meksiku, u kojem se nalazi na poziciji  izvršnog direktora.

Uža oblast Interesovanja su intenzivna njega, anestezija, analgezija životinja, a i saradnik je na kliničkim projektima sa divljim životinjama u Meksiku, El Salvadoru, Kolumbiji, Kostariki i Gvatemali. Kontinuirano sudjeluje kao učesnik i edukator na  raznim programima, kursevima i konferencijama na području Meksika, Latinske Amerike i Evrope.


Nejra PINJO
Certificirana PATH – instruktorica instruktorica terapijskog jahanja

Nejra Pinjo je certificirana instruktorica instruktorica terapijskog jahanja prema PATH standardima, čiji je certifikat stekla u Sjedinjenim Američkim Državama. Nejra je svoju ljubav prema konjima otkrila već sa 8 godina, što je značajno obilježilo njen život i profesionalni put. Godine 2013. počela je volontirati u Centru za sportsko i rekreativno jahanje Pegasos, gdje se upoznala sa konceptom terapijskog jahanja kroz program “Jahači Nade”. Njena ljubav prema konjima i želja da pomogne djeci motivirali su je da proširi svoje znanje i da to radi profesionalno.

Godine 2018., Nejra je primljena u prestižni Trening program u High Hopes Tr, jednom od vodećih centara u Sjevernoj Americi u ovoj oblasti. Ova prilika omogućila joj je suradnju s priznatim stručnjacima, što je značajno obogatilo njeno iskustvo. Paralelno s tim, stekla je certifikat kao instruktorica sportskog jahanja kroz Certified Horsemanship Association (CHA).

Trenutno, Nejra radi kao predana terapijska instruktorica jahanja u klubovima Bosne. Aktivno doprinosi unapređenju standarda i svijesti o terapijskom jahanju, te se trudi poboljšati uvjete i znanje vezano za ovu terapijsku metodu. Također, Nejra igra važnu ulogu u udruženju uzgajivača I ljubitelja Bosanskog brdskog konja, surađujući s uzgajivačima i zaljubljenicima u konje kako bi sačuvali Bosanskog konja kao autohtonu pasminu, koji je važan dio kulturne baštine.


Doc.dr.sc. Vinko BATINIĆ
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru

Doc.dr.sc. Vinko Batinić rođen je 10. listopada  1970. u Jajcu. Osnovnu i srednju školu završava u Kupresu. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje  1990, gdje  i diplomira 1996 godine.

Aktivno i profesionalno  bavio se sportom  , prvak BiH u košarci, kao igrač HKK Široki 1998 godine.

Zaposlen na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru od 1998 godine, trenutno u zvanju docenta. Sudjelovao je u većem broju znanstveno-stručnih projekata.


Almir HUKIĆ
www.birdsofbosnia.com

Osnivač informativnog i edukativnog koncepta „Birds of Bosnia – Almir Hukic“ 2018 godine, na društvenim mrežama facebook/instagram i pokretač prvog prvog bloga o divljim staništima u BiH objavljenog na web stranici: www.birdsofbosnia.com. Osnovna svrha platforme i bloga predstavlja domaću i međunarodnu promocija netipčnih ljepota Bosne i Hercegovine, ornitofaune i stvaranje svijesti o zaštiti prirodnih staništa divljih životinja.

Uska saradnja sa lokalnim udruženjima za zaštitiu biodiverziteta kao: „Društvo za zaštitu prirode i biodiverziteta Via Naturea“ Šerići, Živinice na pionirskom katalogu ptica močvarica jezera Modrac, „Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke“ na terenskim istraživanjima rijeke Bosne i jezera Modrac, „Ornitološko društvo Naše ptice Sarajevo“ na projektima popisa zimovališta sove male ušare 2019 godine i popisa ptica močvarica 2019 god na jezeru Modrac.

Autor prve BiH wildlife fotomonografije pod nazivom „Urbana dama- fenomen zimovališta sove male ušare u gradovima sjeverne BiH, izdana 2020 g“. „Urbana dama“ sadrži edukativni, promotivni, naučno-popularni i konzervacioni karakter i obogaćena je recenzijom prof. Heimo Mikkole sa univerziteta u istočnoj Finskoj, največeg svjetskog stručnjaka za sove. Printana je u dva izdanja: bosanskom i engleskom i dodatno je obogaćena sa recenzijama autoriteta iz oblasti kao: Dr. Wolfgang Scherzinger, bivši zoolog nacionalnog parka Bavarska,za potrebe časopisaEulen-Rundblick, gdin. Rudolf Schaff iz Centra za sove za potrebe ornitološkog časopisa Kauzbrief u Njemačkoj i gdin. John A. Gray iz Internacionalnog centra za sove u Engleskoj. Knjiga je nominovana u sklopu dodjele internacionalne nagrade za najbolju knjigu iz oblasti wildlife od straneThe Wildlife Society iz USA. Distributer engleskog izdanja „Urbane dame“ za tržište UK jeste NHBS Ltd iz Engleske.

Autor nekoliko izložbi fotografija na temu ptica u sklopu: Internacionalnog ornitofestivala u Trebinju 2018  i 2019 godine u Sarajevu kao i u sklopu obilježavanja svjetskog dana turizma 2020 godine u Šeričkoj rijeci, Živinice.

Autor fotomonografije pod nazivom „Ptice Modraca“. Fotomonografija predstavlja djelo o prirodnim potencijalima jezera Modrac, različtim vrstama njegovih močvarnih eko-sistema, cca 60 vrsta ptica sa prikazom brutalnog industrijskog i komunalnog onečišćenja jezera. Ptice Modraca predstavlja knjigu o bujanju životu unatoč lošim izgledima. Rađena je na osnovu materijala skupljenog na terenskim istraživanjima obavljenim u periodu od 2017-2021 g.Pristupna članarina (kotizacija) za konferenciju obuhvata:

  • Prisustvo na svim predavanjima na konferenciji
  • Promo materijale i digitalni zbornik radova
  • ARTES certifikat o potvrdi Vašeg učešća na konferenciji
  • Kafe pauza u toku predavanja
  • Ručak

Besplatan ulaz za studente prirodnih nauka obuhvata:

  • Prisustvo na svim predavanjima na konferenciji
  • Kafe pauza u toku predavanja

Lokacija održavanja konferencije, informacije i rezervacije smještaja Hotel ibis Styles Sarajevo:

Hotel ibis Styles Sarajevo, Džemala Bijedića 169A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Translate / Prevedi »