Prvi susret Multidisciplinarnog autorskog tima na projektu „Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini“

Prvi susret Multidisciplinarnog autorskog tima na projektu Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini održava se u periodu od ponedjeljka 13. jula do petka 17. jula 2020. godine, na Jahorini (hotel Vučko). Multidisciplinarni projektni tim će u naredne dvije godine biti angažovan na prikupljanju, analizi i procjeni kvaliteta naučnih i stručnih podataka o stanju prirode i prirodnih resursa Bosne i Hercegovine. Opisani proces će rezultirati ključnim porukama za donosioce odluka, a koje će biti naučno zasnovane i opravdane. 

Razlozi za pokretanje projekta. Projekat pod nazivom „Podrška donošenju odluka i jačanje kapaciteta za  IPBES kroz nacionalnu procjenu ekosistema” (engl. “Supporting decision making and building capacity to support IPBES through national ecosystem assessments”, tehnički naslov Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima) su od esencijalne važnosti za BiH, kao značajan korak prema održivom upravljanju prirodom. 

Generalno je poznata činjenica da u BiH postoji evidentiran manjak naučnih podataka relevantnih za održivo upravljanje prirodom. Rezultati naučnog rada su samo djelomično publicirani i javno dostupni, a slabo su korišteni za potrebe upravljanja prirodom. 

U cilju boljeg uvida u stanje prirode i prirodnih resursa, neophodno je analizirati informacije o direktnim i indirektnim (društvenim) pritiscima na prirodu iz svih dostupnih izvora. Pod izvorima se podrazumijevaju objavljeni i neobjavljeni rezultati naučnih istraživanja, tehnički izvještaji, kao i izvori tradicionalnih znanja.

Priprema Procjene predstavlja kvalitativno nov proces u Bosni i Hercegovini, u pravcu razvoja klime naučno-političkog dijaloga i konsultativnog donošenja informisanih odluka o prirodi.

Ciljevi projekta. Svrha projekta je uspostava baze znanja (sa procjenom njegovog kvaliteta i kvantiteta) za donošenje informisanih odluka o korištenju biodiverziteta i prirodnih resursa. Projekat će:

  1. Procijeniti znanja o stanju ekosistema i ekosistemskih servisa u BiH
  2. Razviti i učiniti dostupnim alate i metodologije za podršku politici,
  3. Po ugledu na IPBES, formirati BH platformu za biodiverzitet i koristi od prirode, 
  4. Uspostaviti uslove za efikasno korištenje Procjene;
  5. Na osnovu stečenih iskustava, osigurati smjernice nacionalnim projektnim timovima u drugim zemljama.

Metode i rezultati projekta. Projekat se provodi po principima i metodama rada UN Međuvladine platforme za biodiverzitet i ekosistemske servise (IPBES).  IPBES teži razvoju i uspostavi stalnog dijaloga između naučne zajednice i donosilaca odluka za prirodu, i to u cilju kompletiranja evidencije za donošenje bolje informisanih odluka, naročito o korištenju prirodnih resursa. 

Rezultat projekta je dokument koji će naučnicima dati pravac za relevantna buduća istraživanja, a donosiocima odluka dati na raspolaganje domaće naučne i stručne argumente za donošenje održivih odluka o korištenju prirode. Sažetak dokumenta (SPM), koji će sadržavati ključne poruke, treba proći kroz konsultativni proces usaglašavanja, te političkog prihvaćanja i usvajanja.

Prema IPBES metodi, u prethodnom dijalogu između naučnika, donosilaca odluka i drugih zainteresovanih strana definisan je Koncept Procjene (Scoping report). Na osnovu Koncepta, razvijaju se naredni nacrti Procjene, do finalnog, koji se prezentira naučnoj i političkoj zajednici.
Izrada dokumenta Procjene će istovremeno poslužiti izgradnji kapaciteta, kako u naučnoj zajednici kroz postizanje značajne reference za članove autorskog tima, tako i u zajednici donosilaca odluka kroz povećanje svijesti o značaju održivog korištenja prirode. 

Implementacija projekta. Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini se implementira kroz Centar za ekologiju i prirodne resurse „Akademik Sulejman Redžić“, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu. 

Projekat se implementira u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom za okoliš i turizam kao ključnom tačkom za implementaciju IPBES-a u BiH, a sredstva za realizaciju ovog međunarodnog projekta su osigurana od strane IKI-ja (Inicijative za klimu Njemačkog federalnog ministarstva za okoliš, zaštitu prirode i nuklearnu sigurnost).  Prvi primatelj sredstava IKI-ja, sa kojim Univerzitet direktno sarađuje, je World Conservation Monitoring Centre (WCMC). Bosna i Hercegovina je jedna od četiri zemlje u svijetu (BiH, Kambodža, Azerbejdžan i Grenada), kojoj su odobrena donatorska sredstva IKI-ja za realizaciju ovog važnog projekta.

Uspješna realizacija ovog velikog i značajnog projekta za Bosnu i Hercegovinu zahtijeva angažman, te kvalitetno i kontinuirano učešće većeg broja naučnika različitog profila, donosilaca odluka u različitim sektorima (privreda, šumarstvo, vodoprivreda, poljoprivreda, energetika, zdravstvo, saobraćaj, civilni poslovi itd.), nevladinog sektora i predstavnika međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.

Projektni tim realizira aktivnosti u saradnji i pod rukovodstvom projekt koordinatora. Pored koordinatora, projektni tim čini grupa ko-predsjedavajućih Procjene, službenik na projektu i administratori projekta. Ko-predsjedavajući Procjene su nosioci izrade dokumenta i njegovi glavni autori.  Uz ko-predsjedavajuće, projekat zahtijeva autorski rad većeg broja naučnika iz različitih prirodnih i društvenih nauka, ali također i donosilaca odluka i praktičara. 

Kao članovi ekspertnog tima navedenog projekta su i prof. dr. Amina Hrković-Porobija i prof. dr. Lejla Velić sa Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Pored navedenih aktivnosti na istom mjestu na Jahorini se održao i Rektorski zbor/konferencija BIH tačnije 15. jula 2020. na kojoj su sudjelovali rektori osam javnih Sveučilišta/Univerziteta.
Rektorski zbor/konferencija BiH razmatrao je informacije vezane za Zakon o porezu i poreznu kontrolu Univerziteta u Tuzli, Zenici i Sarajevu. Osim toga razmatran je prijedlog Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH na što je Rektorski zbor/konferencija BiH izrazio svoje protivljenje pojedinim odredbama te formirao stručnu financijsku radnu skupinu koja će dati potpune primjedbe na Zakon o porezu na dohodak. Rektorski zbor/konferencija BiH pojedine prijedloge novog Zakona o porezu na dohodak FBiH smatra kršenjem autonomije sveučilišta i univerziteta i šteti razvoju tih visokoškolskih institucija.

Rektorski zbor/konferencija BiH razmatrala je prijedlog platforme za razgovor oko izmjena Okvirnog zakona o visokom obrazovanju koju su iznijeli prof. dr. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banja Luci. Rektorski zbor/konferencija BiH na temelju potreba izmjene Okvirnog zakona formirao je Povjerenstvo za izradu prijedloga izmjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju na čelu kojega je rektor Sveučilišta u Mostaru, prof. dr. Zoran Tomić. Povjerenstvo će nakon usuglašavanja prijedloga izmjena s članovima Rektorskog zbora/konferencije BiH poslati službeno u proceduru nadležnim zakonodavnim tijelima Bosne i Hercegovine.

Razmatrani su i izazovi u akreditaciji studijskih programa te Rektorski zbor/konferencija BiH poziva nadležne vlasti BiH da ubrzaju procese popune tijela Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH te da aktivno pomognu financiranje reakreditacije studijskih programa što javna sveučilišta i univerziteti s postojećim proračunima to nisu u mogućnosti samostalno financirati.

Jedna od tema je bio i rad javnih sveučilišta i univerziteta u vrijeme pandemije Covid-19 prilikom čega je naglašena potreba pridržavanja svih epidemioloških mjera koje propisuju nadležna tijela. Također je naglašena važnost prilagođavanja postojećim uvjetima kako bi se svi nastavni procesi optimizirali, a zdravlje studenata i djelatnika sveučilišta i univerziteta očuvalo.

izvor unsa.ba

Translate / Prevedi »